Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna dostosowana jest do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz aktualnego poziomu rozwoju dziecka, łączy w sobie różne metody i formy pracy dopasowując je do sfery najbliższego rozwoju dziecka, tak by stymulować gotowe na to obszary.

Istnieje możliwość Terapii Psychologicznej dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Zakątek” prowadzona jest terapia psychologiczna, która polega na indywidualnych zajęciach z psychologiem.

U każdego dziecka przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna, która ma na celu ustalenie poziomu rozwojowego. Diagnoza ta składa się z kilku etapów i prowadzona jest w oparciu o test PEP-R, który określa poziom rozwoju dziecka w zakresie różnych sfer rozwojowych.

Test ten wyróżnia dwie skale:
Skala rozwoju – zawiera sfery kluczowe dla rozwoju dziecka takie jak: naśladowanie, percepcja, motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, oraz komunikacja.

Skala zachowań – wyróżnia zachowania nietypowe odnoszące się do: nawiązywania kontaktów, zabawy, reakcji na bodźce oraz mowy.

Profil Psychoedukacyjny PEP-R pozwala określić mocne i słabe strony dziecka, deficyty oraz potencjalne możliwości rozwojowe dziecka co przydatne jest w dalszej terapii.

content-image-pencil-writes-alphabets

Na podstawie diagnozy można określić profil rozwoju oraz trudności, z jakimi spotyka się dziecko. Na jej podstawie tworzony jest szczegółowy plan pracy z dzieckiem, mający na uwadze wyrównanie poziomu rozwoju, uwzględniający deficyty i potencjał rozwojowy dziecka, tak by stymulować właściwe dla poziomu rozwoju obszary. Informacje te niezbędne są do stworzenia właściwych celów terapii.

Terapia przybiera postać zabawy, w jej trakcie wykorzystywany jest szereg materiałów edukacyjnych, gier, układanek itp.

W trakcie terapii duży nacisk kładzie się na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu oraz bezpieczeństwie.

Cele terapii psychologicznej są szczegółowe, w związku z tym efekty pracy są możliwe do przewidzenia oraz zauważenia. Jest to szczególnie ważne dla rodziców, którzy są na bieżąco informowani o przebiegu terapii oraz jej efektach, postępach czynionych przez dziecko oraz trudnych momentach. Stała współpraca z rodzicami polegająca na opracowaniu wspólnych i jednakowych sposobów postępowania jest jednym z elementów terapii ważnych dla dziecka oraz całej rodziny. Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z pracownikami oraz okazję do rozmowy o swoim dziecku.