RODO

SZANOWNI PAŃSTWO

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, o tym, co wynika z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), potocznie zwanym ‘RODO’, które  jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH

  1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Centrum Terapii Dziecka Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul Murarska 25, o numerze NIP 5482669140, REGON 361133247, organ prowadzący Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zakątek”, ul. Murarska 25 w Żorach.

Nasze dane kontaktowe:

Adres: ul. Murarska 25, 44-240 Żory

Email:
dyrekcja@przedszkolezakatek.com.pl
przedszkole@przedszkolezakatek.com.pl

Telefon: 668-771-886

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL ORAZ PODSTAWA DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki:

będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • przeprowadzenia rekrutacji dzieci, wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów wychowania przedszkolnego, prowadzenia terapii dzieci, oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) oraz szczególnych kategorii danych osobowych, tj.  danych o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach  – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO);
  • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka w ww. celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

ODBIORCY DANYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
  • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przez okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację.

PAŃSTWA PRAWA

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich czy organizacjach międzynarodowych.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mogą się Państwo z nami skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

dyrekcja@przedszkolezakatek.com.pl
przedszkole@przedszkolezakatek.com.pl

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:

REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zakątek” ul. Murarska 25, Żory 44-240, wpisanym do ewidencji placówek oświatowych pod numerem 77,
w imieniu i na rzecz którego działa:
Centrum Terapii Dziecka Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach, 44-240 przy ul. Murarskiej 25; posługująca się numerem NIP: 548-266-91-40; REGON: 361133247;
adres e-mail: przedszkole@przedszkolezakatek.com.pl

2) administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b;

4) dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością procedowania Pani/Pana aplikacji;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zakątek” ul. Murarska 25, Żory 44-240, wpisanym do ewidencji placówek oświatowych pod numerem 77,
w imieniu i na rzecz którego działa:
Centrum Terapii Dziecka Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach, 44-240 przy ul. Murarskiej 25; posługująca się numerem NIP: 548-266-91-40; REGON: 361133247;
adres e-mail: przedszkole@przedszkolezakatek.com.pl

2) administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą mailową na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

4) dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą mailową;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO